Apsveikumi | 12/08/2017

Sveiciens prāvesta ordinācijas jubilejā!

Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.  (Psalms 16:5,7,8)

Sirsnīgi sveicieni prāvestam un bijušajam Nīcas draudzes ganam Ainaram Jaunskalžem 30 gadu ordinācijas jubilejā!

 

Nīcas ev.lut. draudze un mācītājs