Jūrmalciema Nācaretes Evaņģēliski luteriskā draudze

Draudzē kalpo mācītājs Arvīds Bobinskis, kurš vienlaicīgi kalpo arī Nīcas un Muitnieku draudzēs un prāvests A.Jaunskalže.
Draudzes priekšniece: Gita Vanaga, tel. 26461735.

E-pasts: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/614121905760628/

Dievkalpojumi Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznīcā notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 14:00.

Vasarsvētku dievkalpojums 31.maijā plkst. 14.00

Draudzes jaunumi: