Sprediķi

Adventa laika svētruna

advent

Jesajas 54:1-10

No vienas puses šis ir nopietnu garīgu pārdomu, pastiprinātu lūgšanu un grēku nožēlas laiks. Uz to norāda šajā laikā bieži lietotā violetā liturģiskā krāsa, kas Baznīcā simbolizē grēku nožēlu. No otras puses, Advents ir arī svētīgas gaidīšanas un gaišu cerību laiks, jo mēs ejam pretī Kristus dzimšanas svētkiem. Adventa laikā kristīgā Baznīca pastiprināti uzlūko arī Jēzus māti Mariju, jo tieši viņa bija tā, caur kuru Dieva Dēls tapa cilvēks un ienāca šajā pasaulē. Arī Svēto Rakstu lasījums runā par svētām pārmaiņām Dieva bērnu vidū “…gavilē, tu neauglīgā, kas neesi bērnus dzemdējusi, jo vientulei būs vairāk bērnu nekā precētai.” Jāpiemin arī tas, ka ebreju tautā bērni tika uztverti kā liela Dieva dāvana un svētība. Turpretī ja ģimenē nebija bērnu, tas tika uzskatīts kā Dieva sods. Bet kas šeit ir tā neauglīgā, par ko pravietis Jesaja raksta? Tā bija Dieva draudze. Varbūt citu un arī pati savās acīs tu jūties atstumta un garīgi neauglīga, taču tas Kungs saka ko citu: “Tava dzīve nebūs tukša, tava ticības dzīve nebūs neauglīga, tu būsi lielā godā, tāpēc dziedi priecīgi!” Dievs grib, lai Viņa bērnu ticības dzīve un garīgā kalpošana būtu auglīga. Mēs apliecinam, ka piederam Kungam Jēzum Kristum un Viņa draudzei, tomēr ar to vien vēl nepietiek. Tas Kungs prasa, kur ir tavi augļi, tavas sekmes ticības ceļā? Ļoti var būt, ka pārbaudot sevi Dieva Vārda gaismā, mums jāatzīst, ka ne vienmēr esam nesuši Kungam labus augļus. Kas mūsu ticībā, kalpošanā, dzīvē ir bijis neauglīgs, tas caur Jēzus Kristus nākšanu var kļūt auglīgs. Šodienas tekstā bija arī vārds “vientule”. Mēs visi savu reizi esam piedzīvojuši, kā tas ir – justies vientuļam. Bībele un Baznīcas vēsture stāsta, ka pat arī daudzu izcilu un svētu Dieva cilvēku dzīvē ir bijuši tādi brīži, kad viņi jutušies vientuļi un no citiem pamesti. Kristus otrās atnākšanas dienā kaunā paliks tie, kuri atmeta Jēzu Kristu un Viņa mīlestību, bet visi Viņa patiesie mācekļi un sekotāji tiks pagodināti. Lai Svētais Gars šajā Adventa laikā dziļi ieraksta mūsu dvēselē vārdus: “Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un Mana miera derība nešķobīsies”, saka tas Kungs ,tavs apžēlotājs.

Mācītājs Arvīds Bobinskis


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv