Sprediķi

Debesbraukšanas dienas svētruna

Marka ev. 16:14-20

Mēs šodien svinam vienus no lielākajiem kristīgās Baznīcas svētkiem. Tāpat kā Dievs Tēvs,tā arī Jēzus Kristus ir svēts, mūžīgs, bez iesākuma un bez gala ,laikam un telpai pāri stāvošs. Jau tad, kad pasaule vēl nebija radīta, visas trīs dievišķās personas mīlestībā komunicēja savā starpā. Gan pie pasaules radīšanas ,gan pie tās pārvaldīšanas un uzturēšanas visas trīs Svētās Trīsvienības Personas bija un ir aktīvi līdzdalīgas. Mūsu dēļ Dieva Dēls kļuva par Cilvēka Dēlu, 33 ar pusi gadus dzīvoja virs zemes cilvēka miesā. Arī būdams patiess cilvēks, Viņš tomēr katrā Savas zemes dzīves mirklī bija un palika arī patiess Dievs. Uz kurieni mūsu Pestītājs ir aizgājis ? Uz to nevar atbildēt cilvēku gudrība, jo Debesbraukšanas notikums tālu pārsniedz visu cilvēcīgo prātošanu un gudrību. Kristus vara un valdīšana ir pavisam citāda, nekā šīs pasaules valdniekiem. Gadsimtu un gadu tūkstošu gaitā valdnieki ir nākuši un gājuši ,daudzas varenas impērijas ir sabrukušas pīšļos un putekļos, bet Jēzum Kristum pieder mūžīgās godības tronis, Viņa valstība ir mūžīga valstība. Sēdēdams godības tronī pie Tēva labās rokas, Kristus ar Svēto Garu ir reāli klātesošs Savā Baznīcā pie visiem Saviem sekotājiem ,pie visiem, kuri ticībā Viņu meklē un piesauc. Viņš ir klāt tur, kur tiek sludināts Viņa vārds un svinēts Svētais Vakarēdiens. Kad atveram dievnama durvis, ir jāapzinās ,ka mēs nākam ne jau pie mācītāja vai pie kāda cita cilvēka, bet gan pie tā Kunga. Kristus klātbūtnes apsolījums ir mums liela svētība un stiprinājums arī ikdienas dzīvē, it īpaši tajos brīžos, kad ir jānes sāpju, grūtību un pārbaudījumu krusts. Kristus vārdi “Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam”, nozīmē gan Viņa klātbūtni, gan Viņa aktīvu līdzdalību šajā pasaulē. Šī svētku diena aicina, lai arī mēs savu dvēseli un garu paceļam augšup uz debesīm. Katra īsti ticīga cilvēka nāve patiesībā ir viņa debesbraukšanas diena, kas vairo Jēzus slavu un godu. Jēzus Kristus nāves, augšāmcelšanās un debesbraukšanas dēļ debesis ir atvērtas un ceļš uz turieni ir brīvs katram ticīgajam.

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv