Aktualitātes | Publicēts:

Draudzes darbība valstī noteikto ierobežojumu laikā

Nīcas baznīcā dievkalpošanu nodrošinās garīdznieks savu pienākumu ietvaros ar iespēju individuālajiem apmeklētājiem saņemt Svēto Vakarēdienu.

Tuvākais dievkalpojums paredzēts 28. novembrī plkst. 14.00. To vadīs prāvests A. Jaunskalže.

Zemāk iespējams iepazīties ar Tieslietu ministrijas skaidrojumu par dievnamu darbību.

Skaidrojums par 2021. gada 20. oktobra grozījumu Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību


Ministru kabinets ar 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un
noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, tos pastiprinot ar 2021. gada 20. oktobra
grozījumiem.
Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija vērš uzmanību uz rīkojumā
paredzētajiem ierobežojumiem un to piemērošanu reliģiskas darbības laikā:

Reliģiskās organizācijas laika periodā no š.g. 21. oktobra līdz 14. novembrim ir
aicinātas uzrunāt iedzīvotājus, aicinot tos vakcinēties, palikt savās mājās un piedalīties
dievkalpojumos attālināti.

Visus dievkalpojumus šajā laika periodā plānot bez apmeklētāju klātbūtnes.
Dievkalpojumus notur garīgais un kalpojošais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc
iespējas izvairoties no tiešā kontakta.

Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros,
bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama
pulcējoties. Tādējādi saglabājot iespēju veikt individuālos reliģiskās darbības veikšanas
vietu apmeklējumus, bet rūpējoties arī par iespējami drošāku vidi, ir noteikts, ka
reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties tikai individuālie apmeklētāji (vai
personas no vienas mājsaimniecības). Individuālie apmeklētāji vai personas no vienas
mājsaimniecības stingri ievēro noteikumus par sejas masku lietošanu un sociālo
(fizisko) distancēšanos, kā arī iespējami ierobežo (saīsina) apmeklējuma laiku, iespēju
robežās nepārsniedzot 15 minūtes. Rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas
var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā, bet gan ir noteikts, ka vienai personai
ir nodrošināmi ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un reliģiskās
darbības veikšanas vietā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk, kā 20 % no kopējā

iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un
infrastruktūra. Ikvienam, kas atrodas reliģisko organizāciju telpās, ir jāievēro sociālā
(fiziskā) distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot
dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem (t.sk. dievkalpojumu
laikā), gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma
video/audio tiešraidi.

Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbību uzsāk no plkst. 6.00 un beidz līdz
plkst. 19.00.

Laika periodā no š.g. 21. oktobra līdz 14. novembrim laulību reģistrācija ir
atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem
lieciniekiem. Garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātam.

Bēres organizējamas tikai ārtelpās klāt esot ne vairāk kā 20 cilvēkiem, bet
kristības neatliekamajos gadījumos organizējamas divu mājsaimniecību ietvaros līdz
10 personām (neskaitot ar rituālu organizēšanu saistītās personas).
Veicot laulības reģistrāciju vai piedaloties neatliekamu kristību vai bēru
ceremonijās, visām klātesošajām personām jālieto mutes un deguna aizsegi, kā arī ir
jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumi.

Klātienē nav atļauti koru mēģinājumi, arī dziedāšana dievkalpojumu laikā ir
iespēju robežās minimizējama. Dziedāšana bez mutes un deguna aizsega lietošanas,
nodrošinot atbilstošu dievkalpojuma norisi, ir pieļaujama vienīgi tad, ja to dara viena
persona (dziedātājs), atrodoties nodalītā telpā vai, piemēram, balkonā, kas ir vairāku
metru attālumā no garīgā un kalpojošā personāla un pārējiem reliģiskās darbības vietas
apmeklētājiem.

Attiecībā uz tirdzniecības ierobežojumu attiecināmību uz reliģiskajām
organizācijām atzīmējams, ka, ņemot vērā reliģisko savienību (baznīcu) sniegto
skaidrojumu par to, ka reliģiskās darbības veikšanai nepieciešamo priekšmetu
izplatīšana reliģiskās darbības veikšanas vietās nevar tikt uzskatīta par tirdzniecību, bet
gan par dievkalpojuma elementu un rituālu priekšmetu izplatīšanu par ziedojumiem, uz
reliģiskajām organizācijām nav attiecināmi tirdzniecības ierobežojumi.

Reliģiskās organizācijas sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām
sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.
Ikviens ir stingri aicināms vakcinēties, palikt mājās un neapmeklēt dievnamus,
lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku sev un citiem
cilvēkiem.
Tieslietu ministrija augsti novērtē reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti
ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā “palikt mājās”, pēc
iespējas atturoties no reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklējuma, tā vietā aicinot
reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.

Dalies:
facebook twitter draugiem.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

septiņpadsmit − vienpadsmit =